Kontakty
Životopis

Životopis


Ing. Miloslav Pouzar; Ph.D. Miloslav Pouzar

Univerzita Pardubice
Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Oddělení ochrany životního prostředí
Laboratoř atomové spektrometrie
Studentská 573
532 10 Pardubice

milan.pouzar&upce.cz
GSM: (+420) 608 171 531


Personální informace

      Datum narození: 8.12.1973
      Místo narození: Hradec Králové
      Rodiný stav: ženatý


Vzdělání
 • Ph.D. 2002;
  Univerzita Pardubice, Katedra analytické chemie
  Vedoucí práce: Jaroslav Churáček, Prof., Ing., DrSc.;
  Dizertační práce: Využití rentgenfluorescenční spektrometrie pro analýzu vzorků životního prostředí
 • Ing. 1997;
  Univerzita Pardubice, Katedra ochrany životního prostředí;
  Vedoucí práce: Tomáš Černohorský, Ing., CSc.;
  Diplomová práce: Mikrovlnná mineralizace rostlinných vzorků

Pedagogická činnost; Přednášky
 • 2001 - současnost:
      výuka předmětu "Toxikologie"
 • 2005 - současnost:
      výuka předmětu"Ekologie zdravotnických pracovišť"
 • 2007 - současnost:
     výuka předmětu "Vybrané kapitoly ze speciální toxikologie"
 • 2007 - současnost:
     výuka předmětu "Průmyslová toxikologie"
 • 2009 - současnost:
     výuka předmětu "Environmentální toxikologie"
 • 1999 - současnost:
     konzultace a vedení diplomových prací z oblasti prvkové
     analýzy materiálů a bakalářské práce z toxikologie

Výzkumná činnost

 • Vývoj postupů pro prvkovou analýzu materiálů s využitím moderních spektrálních metod - vlnově dispersní a energiově dispersní rentgenfluorescenční spektrometrie (WD XRF, ED XRF), optická emisní spektrometrie s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES), hmotová spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) a Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS).
 • Hlavní část práce zaměřena na optimalizaci postupů přípravy vzorku pro jednotlivé typy analýz a na využití statistické analýzy dat při tvorbě kalibračních modelů.


Servisní činnost pro průmyslové podniky
 • 2005; Panasonic ČR, Divize mobilních telefonů
  aplikace evropské normy RoHS (vývoj vzorkovacího schématu a metodiky analýzy)
 • 2005; Takata - Petri Parts, Rtyně v Podkrkonoší
  analýza pájených spojů
 • 2007; Piezokeram, Libřice
  prvková analýza piezoceramických materiálů


Publikace

      Seznam Publikací       Životopis v MS Word


top