Kontakty

Kalich hořkosti


autor Slovo editora

   Autor knihy Kalich hořkosti analytický chemik a toxikolog Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., se v rámci své pedagogické činnosti dlouhodobě zabývá problematikou vztahů mezi vlastnostmi a účinky toxických látek. V uvedené knize představuje známé i méně známé případy otrav a " katastrof" spojených s úniky škodlivin do životního prostředí, které se odehrály jak v současnosti, tak i v dávné minulosti, přičemž vždy zohledňuje nejnovější poznatky relevantních vědeckých disciplín (analytická a soudní toxikologie, antropologie, epidemiologie atd.). Jako zkušený popularizátor vědy tak činí živým a vybroušeným jazykem, takže jednotlivé případy nejsou suchopárným výkladem holých faktů, ale poutavými příběhy.

   V novém světle tak ožívají případy historických osobností (Sókratés, Napoleon Bonaparte) nebo našich současníků (Alexandr Litviněnko). V souvislosti s otravami pojednává o přírodních i průmyslově vyráběných látkách a jejich účincích na člověka (použití nikotinu jako vražedného a sebevražedného prostředku; zdravotní následky dlouhodobé expozice fosforu v manufakturách na výrobu zápalek; otravy arsenem, rtutí apod.). Jinou problematiku představují velké průmyslové havárie spjaté s únikem toxických látek do životního prostředí (Erin Brockovichová a její střet s průmyslovým gigantem PGE; výbuch reaktoru v jaderných elektrárnách v Černobylu a ve Fukušimě atd.). Také zde autor klade důraz na uvedení nových skutečností nejen toxikologických, ale i sociálních a psychologických (vývoj soudních pří spjatých s odškodněním obětí chronické otravy šestimocným chrómem v případě Erin Brockovichové; aktuální poznatky o psychických dopadech černobylské havárie, které jsou závažností srovnatelné s přímým toxickým účinkem radionuklidů aj.). Věnuje se též ekotoxikologické problematice. Například zkoumá příčiny a následky nedávného vyhynutí početných populací supů v Pákistánu a Indii způsobeného neodpovědným zacházením s veterinárním léčivem Diclofenac. Tento případ je kromě své ekologické a toxikologické stránky rovněž zajímavý sociokulturními dopady na život některých svébytných indických etnik a subkultur (Pársové). V knize též můžeme najít zajímavosti ze života průkopníků toxikologie jako vědní disciplíny (Orfila, Stas), či ze života průkopníků polárního výzkumu, kteří na svých cestách podlehli otravě (Hall, Mertz). Nedílnou součástí publikace jsou i verše a povídka s toxikologickou tématikou…..


prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

V Brně 30.6.2013

Zpět